yttergryta.no

Velkommen til nettstedet for Ytre Grytøy. Vi håper dette stedet kan være til nytte og glede for oss som bor på Ytre Grytøy, dere som har bodd her en gang, dere som tenker på å flytte hit og alle dere andre som av en eller annen grunn har tilknytning til Ytre Grytøy. Kanskje kan nettstedet også vekke nysjerrigheten hos andre Grytværinger og hos eventuelle "tilfeldig forbipasserende".

Nettstedet yttergryta.no er i stor grad et idealistisk prosjekt. Derfor er det svært kjærkomment å få inn bidrag fra dere som er innom sidene av og til. Ikke nøl med å sende e-post hvis du har noe på hjertet! (Det vil etterhvert også komme mer konkrete etterlysninger etter stoff.)

Send tekst som e-post til: post@yttergryta.no. Har du problemer med å sende bilder, er det bare å ta kontakt og spørre.

Se forøvrig i gjesteboka for innkomne hilsener og kommentarer.

Stengt veg

Fylkesveg 15 mellom Dale og Alvestad er Norges mest stengte veg som følge av ras eller rasfare. Inntil den blir sikret, må vi klare oss med alternative skyssruter når vegen er stengt. Vegvesenet har egne vegmeldinger.

Komme på besøk?

Under menyen veiviser finner du kart , ruteopplysninger, oversikt over bedrifter, lag og foreninger, mm.

Flytte hit?

Har du en drøm om å flytte ut fra trengselen? Ytre Grytøy har en fantastisk natur og et trygt og godt oppvekstmiljø for barna. Ta kontakt med Frank Tore Lind som er leder for bygdeutvalget, dersom du ønsker nærmere informasjon om muligheter for bolig etc.

Dagens bilde

Med ujamne mellomrom legger vi inn dagsferske bilder fra Ytre Grytøy. Disse ligger samlet i et eget billedgalleri. Du har sikkert allerede sett dem til høyre på siden her. Klikker du på overskriften Dagens bilde, kommer du til "billedarkivet".

Nettsidene tilhører Ytre Grytøy Velforening. Send gjerne kommentarer til
post@yttergryta.no

Fylkestingsmøtet 12. juni
- ett skritt fram for Fv.15

En fullastet buss med Yttergrytinger dro til Fylkestingsmøtet den 12. juni på Bardufoss Hotell. Både turen og resultatet fra møtet må sies å være positiv.

Av Pål Mikkelsen, 15.03.2003
Til bussturen var det påmeldt hele 59 personer med god aldersspredning. Det var innleid en 60-seters buss fra Evensen på Borkenes. Pga. noen frafall i siste liten ble det med 51 personer på bussen. 4 kjørte i egen bil. I tillegg hadde Noralf Leitring og Ottar Antonsen vært på på Bardufoss fra fylkestingsmøtet startet på tirsdag, så alt i alt var vi 57 personer fra Ytre Grytøy på Fylkestinget. (Tips: Meld fra tidligere fra hvis det er avbud. Velforeningen kunne spart 1000 kr denne gangen på å bestille en mindre buss.)

Det ble snart klart at Yttergrytingene klarte å sette preg på Fylkestinget. Vi sang "Grøtaværvalsen" for representantene da de åt formiddagsmat, for NRK på fortauet og for Fylkestinget etter at de var ferdige med saken om fylkesvegplanen, - etter oppfordring fra fylkestingsrepresentantene selv. Vi var mange og vi var "uniformert" med like gensere. Derfor var vi meget synlige inne i salen. I tillegg klarte vi å bli klubbet av fylkesordfører Rindestu da noen av oss klappet etter et godt innlegg av Wencke Skallerud (var det du som startet klappinga, Ann Lisbeth?).

Ottar Antonsen og Noralf Leitring hadde vært på fylkestinget i to dager allerede, og hatt flere møter med sentrale representanter. Det hele endte opp med at alle partiene, unntatt Fremskrittspartiet, ble enige om å fremme et felles forslag som sier at den økonomiske rammen innenfor samferdsel i neste 4-årsperiode (2004-2007) skal økes med inntil 100 mill. kr. og at samferdselutvalget skal legge fram en sak for neste fylkestingsmøte (desember) der prosjekt innenfor opprusting og rassikring prioriteres.

Dette forslaget ble i avstemmingen som kom etter et par timers debatt, enstemmig vedtatt. Det ble også enstemmig vedtatt å sende en uttalelse, foreslått av Wnche Cumming fra SV, om å be Stortinget bevilge ekstramidler til skredsikring av fylkesvegene, bl.a. på bakgrunn at det bare i Troms vil koste ca. 440 mill. å sikre de tre høyest prioriterte skredsikringsprosjektene.

For å gi et inntrykk av hvordan debatten artet seg, gjengis nedenfor, delvis i stikkords form, et slags referat. Saken ble åpnet av fylkesordfører Rindestu som ba alle tilhørerne sette seg slik at de ikke var i veien for sekretariatet som til stadighet sprang rundt med kopierte forslag og andre papirer. Dernest ga han ordet til Regionvegsjef Torbjørn Naimak som orienterte om innstillingen.

Naimak:
- For å gi fast dekke til alle fylkesvegene i Troms trengs 600 mill. kr.
- Å rassikre fylkesvegene krever ca. 1 mrd. kr.
- Arnøya, Grytøya og Isbergan krever ca. 450 mill. kr.
- Det er i innstillingen foreslått ei investeringsramme på 100 mill. kr. fordelt på 45 mill. kr. til utbedringer, fast dekke og høyere aksellast, 45 mill. kr til rassikring og 10 mill til fergekaier, tunneltiltak mm.
- Man bør sikre seg finansiering før man vedtar å sette i gang med store rassikringsprosjekt.

Terje Olsen (H):
- Glad for engasjement i saken.
- Glad for økning i posten til vedikehold.
- Fellesforslaget foreslår 100 mill. kr. ekstra.
- Høyre fremmer eget forslag om finansieringen av de 100 mill.

Arvid Johnsgård (Ap):
- Glad for mange tilhørere.
- Fv 15 vil koste 80 mill. kr.
- Prosjektet må være fullfinansiert før det settes i gang.
- Ap og SV fremmer eget forslag om finansiering av de 100 mill.

Terje Olsen (H):
- Presisering ang. fellesforslaget: Sp er også med på forslaget (var falt ut av skriftlig forslag)

Wenche Skallerud (Sp):
- Fellesforslaget, låne 100 mill. kr. ekstra
- Sp prøver å være konstruktiv og finne løsninger og kjøre kontinuerlig press for å få mer penger til sikkerhetstiltak langs vegene. Trygghet er viktigst for Sp.
- Fv 15 er den vegen i fylket som er mest rasutsatt
- Sp mener at fylkestinget skal hjelpe til med å få sikret vegen
- At kommunen sprøyter inn 4 mill. kr er meget positivt

Fylkesrådmann Stang:
Spørsmål: Hva ligger i i de 100 mill. kr.? Er det ekstra i forhold til innstillingen?

Terje Olsen (H):
- Ja, det er en reell økning av rammen på 100 mill.

Bodil Carlson (V):
Rassikring er viktig, men det er også en håpløs sak. Vi trenger mye mer penger enn vi har tilgjengelig.
- Venstre er med på fellesforslaget.

Luis Edvardsen (Frp):
- Salg av sykehuseiendommer kunne gitt 400 mill. kr.
- Frp har respekt for tidligere vedtak i fylkestinget, dvs. at alle fylkesvegene skal ha fast dekke. Fremmer forslag om å bevilge 569 mill kr for å få dette gjort innen rimelig tid. (Liste med vegnr. og navn på alle vegene uten fast dekke)

Roy Waage (KrF):
- Her vil altså FrP bruke masser av penger på grus og asfalt, mens det vi ser at distriktene vil ha, er rassikring!

Arvid Johnsgård (Ap):
- Vil bare replisere at én av vegene på lista til Frp er en veg der det ikke bor folk!

Ragnhild Mowinkel (Sp):
- Hadde Frp fått sin politikk gjennomført ville det ikke bodd folk i distriktene, men i Oslo!

Vidar Eng (SV):
- Frp ville ha solgt aksjene i Troms Kraft og satt dem inn i aksjefond og tapt!

Luis Edvardsen (Frp):
- Inndekningen av de 569 mill. kr. ville måtte gjøres av det samme flertallet i fylkestinget som evntuelt hadde vedtatt forslaget.

Wenche Cumming (SV):
- Se framover! Fellesforslaget er et godt skritt i riktig retning!
- Stort gap mellom behov og tilgjengelige midler
- Fylket gjør nå et skikkelig spatak for å dekke dette gapet
- Jeg vet at SV forhandler på Stortinget om å få økte midler til rassikring
- Fremmer forslag om nytt pkt. 9 (uttalelse om at Stortinget bevilger mer penger til rassikring av fylkesvegene)

Luis Edvardsen (Frp):
- Dette er jo god Fremskrittspartipolitikk. Kjente ikke Cumming en klump i magen da hun fremsatte forslaget?

Wenche Cumming (SV):
- Sånt syns jeg ikke det er nødvendig å svare på.

Jan Solheim (KrF):
- En gledens dag at vi kan drøfte fylkesvegplan og at man ved et fellesforslag kan gjøre et løft.
- Viktig at alle får en mulighet til å se framtida lyst i møte med sikre og gode veger - spesielt rassikre veger.
- Foreslår å ta ut pkt. 3 som handler om næringslivets transportveger. Her mener man "fiskeveger". Det er også andre veger enn de som det fraktes fisk på som bør prioriteres!
- Godt forslag fra SV. Bør søke å få flertall med seg på Stortinget for å øke bevilgninger til rassikring.

Ellen Bergli (Ap):
- Skal man ikke legge vekt på fisketransport?

Jan Solheim (KrF):
(Utdyper forslaget)

Eli Berg (Rv):
- Har vanskelig for å dele den optimismen som flere talere tar opp. Støtter fellesforslaget, men vet ikke om det går å gjennomføre fordi vi vet ikke om det er mulig å vedta fylkesplanen slik den nå står.
- Presset som øves mot sentrale myndigheter må bli mye større. Vi må ha hjelp for å klare å øke rammene.
- Redd for at Grytværingene må ta flere turer til møter i fylkestinget i framtida for å få gjennomført dette.

Ole K. Andreassen (uavh.):
- Vegene har i mange år nå ikke hatt nok oppmerksomhet.
- Har overværet flest fylkesting av alle her, og vegkvaliteten har gått tilbake i alle år
- Mye enig i kritikken mot det at næringsvegene ("fiskevegene") skal prioriteres (skal ikke være slik at bare der er et oppdrettsanlegg i enden så skal det bevilges midler...)

Britt Skinstad Nordlund (H):
- Gledelig med fellesforslaget som kan vedtas uten å nedprioritere noen prosjekt
- Om Fv 15: Det koster mange penger med å opprettholde beredskapsskyss og å ta opp vegen etter at det har gått ras. Påkjenning og problematisk for ei bygd som må leve med så mye stengninger. Folket har positiv innstilling og pågangsmot og er eksempel til etterfølgelse. De greier å skape optimisme

Helge Guttormsen (Sp):
- Er glad for at ingen prioriteringer er blitt rokket ved
- Minner om at Sp har foreslått mer midler til rassikring

Jan Willy Dahle (Frp):
- Hadde ikke tenkt å ta ordet, men Cumming sa "tøvsekk" til Edvardsen da hun gikk forbi!

Ronald Rindestu (Fylkesordfører):
- Det er ikke et utsagn som har kommet meg for øre. Cumming var i sin full rett da hun avsto fra å kommentere Edvardsens diagnose. Jeg går ut fra at dere klarer å ordne opp dette på tomannshånd!

Roy Waage (KrF):
- Glad for fellesforslaget
- Det er ikke bare ei utfordring å finne gode løsninger lokalt, for til det har vi jo god administrasjon og gode politikere, men den store utfordringen er å få større engasjement fra politikere sentralt for å bevilge mer penger til rassikring.
- Rassikring gir ikke inflasjon!
- Leitring og Ottar Antonsen har nå vært her i flere dager og kommer vel bortimot til å gå igjen i korridorene her på hotellet. Det skal bli godt å bli ferdig med saken og få sendt dem hjem!

Ole K. Andreassen (uavh.):
- Skulle det monne noe burde Troms hatt 200 mill kr. pr. år i en 10-årsperiode til vedlikehold og rassikring.

Luis Edvardsen (Frp):
- Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak vist at det har intensjoner, men det har vært smått med handling!

Ragnhild Mowinkel (Sp):
- Sp har krevd 1 mrd mer til veger.
- Har vi råd til å la ledige hender gå ledige når vi har behov for å sette dem i arbeid på f.eks. vegbygging?

Vidar Eng (SV):
- Det er mulig å argumentere for at rassikring må komme som et tillegg til ordinær ramme.
- Fylkestinget bør vurdere om det skal sende én eller to uttalelser til Stortinget.

Jan Werner Hansen (Ap):
- Frp er populistisk og viser ikke vilje til å ta ansvar når budsjettet skal vedtas.

Ivar B. Prestbakmo (Sp):
- Det går ikke an å bare foreslå X antall millioner når man vet at det ikke vil få flertall. Hvis Frp får holde på, vil det snart ikke være noe distrikt å bygge veger i.

Terje Olsen (H):
(Forteller om erfaringer med moralisering i fra oppveksten i sin hjembygd)
- Frp setter seg på sin høye hest og moraliserer
- Pkt 8 i felleforslaget om at Fylkestinget skal holdes orientert om framdrift, er viktig! Det vil gjøre at Fylkestinget kan holde kontinuerlig øye med situasjonen

Wenche Cumming (SV):
- Mitt forslag endres slik at det ikke skal være nytt pkt. 9 i saken men en egen uttalelse fra Fylkestinget i Troms.

Roar Sollid (V):
(Presiserer Venstres tilslutning til fellesforslaget)

Pause.

Avstemming:

Anna Amdahl Fyhn (H):
- Høyre trekker forslaget om finansieringen av de ekstra 100 mill. kr.

Avstemmingen over alle punktene i innstillingen og alle endringsforslagene gikk ganske fort for seg. Det endelige vedtaket vil vi legge ut så snart det blir lagt ut på fylkeskommunen sine hjemmesider. Viktigst er det at fellesforslaget og uttalelsen fra SV ble vedtatt enstemmig.

På hjemturen var det en løftet stemning, og vi var enige om at vi kan være optimistiske med tanke på hva som ble vedtatt av Fylkestinget. Samtidig er det klart at slaget ikke er over. Samferdselsutvalget som skal ha møte i september, må helt konkret føre Fv 15 inn på lista over rassikringsprosjekt som skal igangsettes innenfor rammen på til sammen 200 mill. kr., for at vi kan være sikre på oppstart i kommende 4-årsperiode. Dernest må det nye Fylkestinget vedta det samme i sitt første møte i desember.

Vi kan ikke hvile på noen laurbær ennå, men det er opplagt tatt et riktig skritt i riktig retning.


Vi kjørte privatbiler til fergeleiet på Bjørnerå. Bussen ventet på Stornes. Her vi klare til å gå ombord på 8.10-ferga. (Foto: Tormod Bård Windsrygg)


På bussen var det god stemning med både allsang og solosang. Vi øvde flere ganger på "Grøtaværvalsen". Jan Arild var føre var og ga oss en smak på en bokstavelig talt enestående versjon av sin pessimistiske sang, sånn bare i tilfelle at Fylkestingsmøtet ikke skulle gå bra for oss. Så var det nå gjort... (Foto: Pål Mikkelsen)


Yttergrytingene samler seg etter ankomst Bardufoss. Skjervøyordfører Roy Waage rømmer i sikkerhet opp trappa.... Vi fikk vite at fylkestingsrepresentantene inntok formiddagsmat på DOMUS-kafeen, så vi durte avgårde dit i samlet flokk. Der sang vi Grøtaværvalsen for dem så glassene klirret og ørene fikk dotter. Applausen var overveldende. (Foto: Pål Mikkelsen)


Etterpå skulle NRK absolutt ha opptak av synginga. Vi prøvde først å stille opp i rulletrappa, men det ble for trangt (dessuten kunne jo noen luringer finne på sette trappa i gang mens vi sto der). Det ble til at vi stilte oss opp på fortauet, og NRK fikk sitt opptak. Sangen gikk ut over NRK-Troms seinere på ettermiddagen. (Foto: Kjell Solbakken)


Det ble trangt bak i salen når Yttergrytingene skulle benke seg på tilhørerplass. Ingen var i tvil om hvorfra vi kom. Alle hadde på seg genser med bilde og teksten "Ytre Grytøy - bygd for framtida". (Foto: Pål Mikkelsen)


Torbjørn Naimak innledet om vegsituasjonen i fylket. Til venstre sitter Terje Olsen og Anna Amdahl Fyhn (H). Framme ved ordstyrerbenken sitter bl.a. Fylkesordfører Ronald Rindestu og Fylkesvaraordfører Britt Skinstad Nordlund. (Foto: Pål Mikkelsen)


Torbjørn Naimak på vei ned fra talerstolen (Foto: Pål Mikkelsen)


Del av pressebenken. Stående ser vi Regionvegsjef Torbjørn Naimak. (Foto: Pål Mikkelsen)


Vi samler oss før avreise fra Bardufoss. (Foto: Pål Mikkelsen)


Over hodet på bussjåføren satt det noen som koste seg mye på turen! (Foto: Pål Mikkelsen)


På hjemturen ble det tid til en stopp på Bjerkvik for å fylle tomme mager med middag. Kjøttkaker var bestilt i forveien og sto klare og ventet på oss.l (Foto: Pål Mikkelsen)