yttergryta.no

Velkommen til nettstedet for Ytre Grytøy. Vi håper det kan være til nytte og glede for oss som bor på Ytre Grytøy, dere som har bodd her en gang, dere som tenker på å flytte hit og alle dere andre som av en eller annen grunn har tilknytning til Ytre Grytøy. Kanskje kan nettstedet også vekke nysjerrigheten hos andre Grytværinger og hos eventuelle "tilfeldig forbipasserende".

Nettstedet yttergryta.no er i stor grad et idealistisk prosjekt. Derfor er det svært kjærkomment å få inn bidrag fra dere som er innom sidene av og til. Ikke nøl med å sende e-post hvis du har noe på hjertet!

Send tekst som e-post til: Har du problemer med å sende bilder, er det bare å ta kontakt og spørre.

Se forøvrig i gjesteboka for innkomne hilsener og kommentarer.

Stengt veg

Fylkesveg 15 mellom Dale og Alvestad er Norges mest stengte veg som følge av ras eller rasfare. Inntil den blir sikret, må vi klare oss med alternative skyssruter når vegen er stengt. Vegvesenet har egne vegmeldinger.

Komme på besøk?

Under menyen veiviser finner du kart , ruteopplysninger, oversikt over bedrifter, lag og foreninger, mm.

Flytte hit?

Har du en drøm om å flytte ut fra trengselen? Ytre Grytøy har en fantastisk natur og et trygt og godt oppvekstmiljø for barna. Ta kontakt med Marte Østmoe som er leder for Tilflyttingsutvalget, dersom du ønsker nærmere informasjon om muligheter for bolig etc.

Dagens bilde

Med ujamne mellomrom legger vi inn dagsferske bilder fra Ytre Grytøy. Disse ligger samlet i et eget billedgalleri. Du har sikkert allerede sett dem til høyre på siden her. Klikker du på overskriften Dagens bilde, kommer du til "billedarkivet".

Nettsidene tilhører Ytre Grytøy Velforening.
Pål Mikkelsen er webredaktør. Send gjerne kommentarer til

Oppstart i Lian i 2008!

Statens vegvesen foreslår å starte rassikringen av Fv 15 (Lian) i 2008. Det går fram av forslaget tilhandlingsplan til Nasjonal transportplan 2006-2015 som ble lagt fram i går. I handlingsplanen foreslåsdet at Staten skal bidra med 27 mill. kr. i 2009.

Det er Fylkeskommunen (5 mill) og Kommunen (12 mill) som skal finanisere første året (2008). Rassikringen vil antakelig i hovedsak være ferdig i 2009, men foreslås å sluttføres i 2010 med en sluttbevilgning på 3 mill fra fylket. Til sammen vil hele prosjektet koste 85 mill. kr.

Det er altså Fylkeskommunen og Harstad kommune som skal starte finansieringen av prosjektet. Så skal Staten "komme etter" med sitt bidrag på 27 mill kr. i 2009 før fylket "runder det hele av med midler til "oppsjaining" i 2010. Harstad kommune har gjort vedtak på å ta opp lån på 25 mill. kr. når Alvestad skole legges ned som følge av sikker veg. Her er det snakk om å bidra med midler allerede ved oppstart av sikringsprosjektet.

Denne handlingsplanen er altså forslaget fra Statens vegvesen. Den skal behandles av fylkestinget innen 1. mai. Og bare så det er nevnt: Fv 15 har til nå vært stengt 46 dager denne vintersesongen! (Se rasstatistikk her)

Handlingsplanen er utarbeidet på grunnlag av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2006 – 2015 og Stortingets behandling av denne meldingen i juni i fjor.

Forslaget til handlingsprogram blir nå sendt på høring til fylkeskommuner og storbyområder, med høringsfrist 1. mai 2005.

Vegvesenet skal så innen begynnelsen av august i år legge fram forslag til handlingsprogram for Samferdselsdepartementet. Handlingsprogrammet skal fastsettes av Statens vegvesen innen 1. oktober 2005. Departementet vil så i forbindelse med framlegging av budsjettet for 2006 orientere Stortinget om handlingsprogrammet.

Nedenfor gjengis deler av handlingsprogrammet for Troms (sidene 52-54):


10.5 Rassikring (post 31)

Den foreslåtte rammen til rassikring i Troms for perioden 2006-2009 er satt til 180 mill. kr.
Disse midlene kan brukes til rassikring av både riks- og fylkesveger. I forbindelse med bruk
av disse midlene til rassikring av fylkesvegprosjekt, er det ikke satt begrensning for beløpets
størrelse. I Troms behovet stort på fylkesvegene og flere prosjekt er aktuelle i perioden. De
mest aktuelle prosjektene ligger i kommunene Harstad, Tromsø og Skjervøy. Statens
vegvesen har derfor i samarbeid med fylkeskommunen og de nevnte kommunene utarbeidet et
forslag til samfinansiering og utbyggingsstrategi for rassikringsprosjekter i fylket. Dersom det
skal være mulig å bygge disse, vil det være nødvendig med en stor andel statlig bidrag. Vi
forutsetter også en del kommunale bidrag i den foreslåtte finansieringspakken. De aktuelle
bidragene framkonmmer av tabellen nedenfor.

I perioden 2006-2009 er den tildelte rammen foreslått brukt på følgende rassikringsprosjekt:

 • Rv 91 Ura, som ble oppstartet i 2004, foreslås med en sluttbevilgning i 2006 på 6 mill.
  kr.
 • Fv 294 Isbergan, som ble oppstartet i 2004, er et samfinansieringsprosjekt mellom
  Staten, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune. Prosjektet vil bli fullført i 2006,
  der den statlige bevilgningen er satt til 9 mill. kr.
 • Ev 6 Manndalsklubben foreslås skredsikret i 2006 ved å bevilge 8 mill. kr. Denne
  skredsikringen vil gi innbyggerne i Manndalen i Kåfjord kommune skredsikker vegforbindelse
  til kommunesenteret som er Olderdalen.
 • Fv 347 Arnøy 1. byggetrinn (skredsikringstunnel) er et samfinansieringprosjekt
  mellom Staten, Troms fylkeskommune og Skjervøy kommune. Det er foreslått at
  Staten bevilger 22 mill. kr. i 2006, 45 mill. kr. i 2007 og 45 mill. kr. i 2008. Med et
  slikt investeringsopplegg vil prosjektet kunne åpnes for trafikk i 2008. Sikringen av
  denne vegstrekningen er svært viktig for næringslivet på Arnøy, der råstoff fra fiskeri
  og havbruk er det viktigste produksjonsgrunnlaget. Årlig kjøres det ut fra Arnøy på bil
  4000 tonn fisk og fiskeprodukt.
 • Ev 8 Lavangsdalen er del av hovedinnfartsåren til Tromsø, og for å forbedre sikringstiltakene
  som alt er gjort, foreslås det å bruke 4 mill. kr. på dette prosjektet i 2009.
  • Rv 91 Hov – Breivikeidet er en viktig forbindelse mellom Tromsø og Nord-Troms.
  For å redusere skredfaren på denne strekningen foreslås det en bevilgning på 6 mill.
  kr. i 2009.
 • Fv 347 Arnøyhamn fergekai foreslås bygget i 2009 for å få størst mulig effekt av
  sikringsarbeidet som gjøres i forbindelse med Fv 347 Arnøy 1. byggetrinn. Til dette
  prosjektet foreslås det derfor 8 mill. kr. i 2009.
 • Fv 15 Dale – Alvestad er den fylkesvegstrekningen der det går flest snøskred i løpet av
  en vintersesong. Prosjektet er et samfinansieringsprosjekt mellom Staten, Troms
  fylkeskommune og Harstad kommune. Prosjektet starter opp i 2008 med kommunale
  lånemidler og fylkeskommunal bevilgning. Statens andel foreslås bevilget i 2009 med
  et beløp på 27 mill. kr. Fylkeskommune gir prosjektet sluttbevilgning i 2010.

I perioden 2010-2015 er foreslått ramme 180 mill. kr., og denne rammen foreslås benyttet til å
skredsikre følgende prosjekt:

 • Ev 6 Mettevoll, som er skredsikring av Ev 6 på sørsiden av Kvænangsfjellet, foreslås
  skredsikret i 2010 med en bevilgning på 15 mill. kr.
 • Rv 863 Glimbukta I foreslås skredsikret i 2010 og 2011 med en bevilgning på til
  sammen 20 mill. kr. Skredsikringen vil forbedre framkommeligheten/regulariteten for
  nærings- og persontransportene til/fra Karlsøy kommune.
 • Rv 86 Ballesvikskaret (skredsikringstunnel) foreslås skredsikret i 2011 og 2012 med
  en samlet bevilgning på 50 mill. kr. Denne skredsikringen vil forbedre framkommeligheten/
  regulariteten for trafikk til/fra Gryllefjord/Torsken i Torsken kommune.
 • Rv 86 Gryllefjordbotn II (skredoverbygg) vil sammen med Internveg Torsken gi god
  framkommelighet og regularitet for trafikken i den nye arbeidmarkedsregionen som
  blir etablert på Ytre Senja ved at Internveg Berg er realisert i 2004 og Internveg
  Torsken blir realisert i løpet av perioden 2010-2013.
 • Fv 347 Arnøy 2. byggetrinn (skredsikrings) foreslås bygget i tiden 2013-2015 som et
  samfinansieringsprosjekt mellom Staten, Troms fylkeskommune og Skjervøy
  kommune. Med dette prosjektet vil en vesentlig del av vegnettet på Arnøy være sikret
  mot snøskred.
Post 31 Rassikring  Troms

Mill. 2006-kroner

Prosjekt Overslag 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
S FK K S FK K S FK K S FK K S FK K S FK K S FK K S FK K S FK K S FK K
Rv 91 Ura Restbev. 6                           
Fv 294 Isbergan Restbev. 9 8 5                       
Ev 8 Lavangsdalen 4                   4      
Ev 6 Mandalsklubben 8 8                        
Rv 91 Hov-Breivikeidet 6                 6        
Fv 347 Arnøy 1. btr. 189 22 17 45 25 5 45 20 5          
Fv 15 Dale-Alvestad 85               5 12 27 25 13   3        
Fv 347 Arnøyhamn fk 10                   8            
Ev 6 Mettevoll 15                         15        
Rv 863 Glimbukta I 20                         15     5
Fv 347 Arnøy 2.btr. 140                                             25 5 30 25 5 30 20
Rv 86 Ballesvikskaret 50                               25     25
Rv 86 Gryllefjordbtn. II*) 35                                     5      30
Rv 866 Gjøvarden 68                                          
SUM 45 25 5 45 25 5 45 25 17 45 25 13 30 3 30 30 30 25 30 25 30 20

-------

Hele forslaget til handlingsprogram kan du laste ned her. (Last ned handlingsprogrammet for Troms og se på sidene 52-54.)

Tekst: Pål Mikkelsen

(02.02.2005)