Tema?

Denne siden vil bli brukt som et utgangspunkt for å fokusere på aktuelle tema. Det kan være skredsikring, næringsliv på Ytre Grytøy, kommunikasjoner, kommunale planer (kommuneplan, kystsoneplan), og andre ting.

Forslag (og manus) mottas med takk.

Send e-post
eller ring 770 60 221.Rassikring av Fv. 15, Dale - Alvestad

Norges mest rasutsatte vegstrekning

Politisk prioritering

Da Toppentunnelen ble åpnet 12. juli 1996, ble vegforbindelse til Ytre Grytøy en realitet, og trafikken ble ledet gjennom strekningen Dale-Alvestad på Fv.15. Dette er den desidert mest rasfarlige vegstrekningen i Troms. I innstillingen til fylkesvegplan for Troms 2004-2007 er Fv 15 ikke nevnt!

Bakgrunn — rasstatistikk og sikkerhet

Etter at Toppentunnelen åpnet, ble trafikken som før gikk med bilferge, ledet gjennom strekningen Dale—Alvestad, eller "Lian" som det kalles lokalt. På grunn av den økte trafikken ble det større fokus på rasfaren på denne strekningen. Stengningsfrekvensen har da også vært svært høy, noe Statens vegvesens egen rasstatistikk viser:
    

Vintersesong

Antall ras

Antall stengninger

Samlet stengetid

1996-97: 36 30 32,6 døgn
1997-98: 16 12 8,3 døgn
1998-99: 22 7 6,9 døgn
1999-00 47 17 33,3 døgn
2000-01 3 3 2,9 døgn
2001-02 24 21 17,2 døgn
2002-03 19 11 24,6 døgn

Totalt, 1996-2003

167

101

125,8 døgn

Gjennomsnitt

30,3

14,4

18 døgn

Vi har kontaktet både Vegdirektoratet og flere fylkesvegkontor uten at noen har klart å vise til vinteråpne veger som er mer stengt på grunn av ras eller rasfare. Derfor mener vi at vi kan kalle Fv 15 for den mest rasutsatte vinteråpne vegstrekningen i Norge.

Vegens tilstand

Vegen på den rasfarlige strekningen har tynt grusdekke og ligger i en bratt skråning ca. 25-30 meter over havet. Det er ikke satt opp rekkverk fordi det vil koste for mye å holde det i stand i etterkant av hver rasvinter! Dermed vil selv små ras kunne klare å sende kjøretøy utfor kanten og ned i havet!


Lian, en godværsdag i april 2000. Bildet viser hele den rasfarlige strekningen som er på ca. 1,5 km. Legg merke til snø- og jordrasene til venstre og de to store "raskjeglene" omlag midt i bildet. Fjellene er ca. 700 m.o.h. 

Rassikringsprosjektet

Statens vegvesen har kostnadsberegnet sikringsprosjektet til 79,5 mill. kr. Dette innebærer at hele strekningen på 1,4 km legges i tunnel.

Prosjektet ble vurdert sammen med øvrige prosjekt i Vegvesenets rassikringsplan for Troms (Statens vegvesen 2000). I perioden 1978-2000 hadde denne vegstrekningen 218 ras, desidert mest av alle vegene i Troms. Nærmest er Arnøya med 120 ras, fordelt på mange strekninger. Et annen prosjekt, Fv 294 "Isbergan", har bare registret 27 ras i samme periode, men har likevel i flere år ligget med høy prioritet i fylkesvegplanen.

På Ytre Grytøy føler vi med andre bygder som opplever usikkerheten omkring dette med rasfarlige veger, men vi finner det helt uforståelig at rashyppighet ikke skal være det avgjørende argumentet når man skal velge i hvilken rekkefølge utsatte vegstrekninger skal sikres.


Et av de 47 registrerte rasene som gikk i Lian vinteren 2000 (Toppenfjellet skimtes i bakgrunnen)

Ufullendt vegprosjekt

Det har vært arbeidet for en vegforbindelse mellom Indre og Ytre Grytøy i 100 år. En av de mest iherdige forkjemperne for vegen sa det da det så lyst ut en gang på 1930-tallet: "Endelig kan jeg tro på at jeg skal få se vegen ferdig mens jeg ennå lever." Slik gikk det nok ikke, men i 1996 sto iallefall Toppentunnelen ferdig, og en forbindelse var etablert. Det som gjenstår er å få forbindelsen sikker.For alle oss som er avhengige av Fv 15, er det svært viktig å få positive signaler nå. Etter hvert som vissheten om den ekstremt store rasfaren synker inn i befolkningen, stopper tilflyttingen opp. På tross av at strekningen er Norges mest rasutsatte og den desidert mest rasutsatte vegstrekningen i Troms, ser det ikke ut til at alvoret når inn til beslutningstakerne.

Årvisse problemer

Som statistikken viser, er hyppige stengninger i vinterhalvåret en normalsituasjon for befolkningen på Ytre Grytøy. Dette setter klare begrensninger på utviklingsmulighetene. Hver gang veien er på grensen til å bli stengt, er det en psykisk påkjenning å ferdes gjennom strekningen. Tilfellene hvor veifarende har kjørt inn i ras, blitt "fanget" mellom to ras eller såvidt kommet gjennom før det har gått ras bak dem, er mange, og vi priser oss lykkelig for hver vinter som går uten at liv går tapt.Befolkningen må innskrenke reisevirksomheten så langt det lar seg gjøre vinterstid. Besøk utenfra kan sjelden avtales sikkert. Skolen må ta pause i svømmeundervisninga (bassenget er på Indre Grytøy). Grøtavær Brygge AS som er stedets reiselivsbedrift med gode kurs- og konferansefasiliteter, må innstille driften i vinterhalvåret. Vinteren 1999-2000 tapte bedriften anslagsvis 500.000 kr. i omsetning på grunn av dette. Utvidelser av tilbudet må skyves ut i det blå. Leirskolen som ble etablert i 1997 og er regionens eneste, kan ikke utvide sesongen til å omfatte vinterhalvåret, selv om etterspørselen er meget stor.


To anleggsmaskiner (taket på en hjullaster kan skimtes i bakgrunnen) i arbeid med å ta opp et av de styggeste rasene som gikk vinteren 2000. Like etter at bildet ble tatt måtte maskinene trekkes ut av området på grunn av fare for nye ras.

Ser fylkeskommunen alvoret?

I en periode omkring byggingen av Toppentunnelen steg befolkningen på Ytre Grytøy med over 25%. Grunnen er at Ytre Grytøy er et fenomenalt godt sted å bo. Det er et lokalsamfunn som, utrolig nok, når man tenker på den rasfarlige vegen, er preget av optimisme. Naturomgivelsene er fantastiske og vi har et homogent og tiltalende bygningsmiljø. De sosiale båndene er sterke og positive. Ungene møter spennende utfordringer i et trygt og godt nærmiljø der de kjenner alle. Ofte hører vi fra tilreisende barn at de ber foreldrene om å få lov til å flytte hit. Mange nye familier ønsker å bosette seg på Ytre Grytøy men rasfaren stopper dem.

Det er ikke lett å gå hver vinter i møte med tanker om hva som kan skje på den rasfarlige vegen.Kan vi håpe at Fylkeskommunen ser alvoret og bevilger penger til å sikre fylkets -og landets, mest rasfarlige vegstrekning? Kan vi håpe at vi en gang skal slippe å høre denne meldningen over NRK-Troms: "Fylkesveg 15 Dale - Alvestad stengt på grunn av ras. Blir ikke åpnet i dag."?

Ytre Grytøy Bygdeutvalg