Tema?

Denne siden vil bli brukt som et utgangspunkt for å fokusere på aktuelle tema. Det kan være skredsikring, næringsliv på Ytre Grytøy, kommunikasjoner, kommunale planer (kommuneplan, kystsoneplan), og andre ting.

Forslag (og manus) mottas med takk.

Send e-post
eller ring 770 60 221.Ingenting avklart før Fylkestinget

Samferdselsutvalget vedtok innstillinga fra Statens vegvesen og fylkesadministrasjonen, men med noen endringer. Blant annet ble Vegvesenet bedt om å utrede alternativ sikringsløsning for Isbergan. En slik løsning kan spare fylkeskommunen for flere titalls millioner og åpne for raskere sikring av andre vegstrekninger.

Fra Ytre Grytøy var vi seks personer til stede på tilhørerplass. Det var Maurid Fiva, Liv Torunn Sandvik, Tor Alvestad, Frank Tore Lind, Pål Mikkelsen og Ottar Antonsen, leder av den kommunale vegkomitéen. Noe som overrasket oss var hvor liten tid utvalget brukte på diskutere rassikring. En stor del av tiden som gikk med til behandlingen av fylkesvegplanen, ble brukt til å diskutere opprusting av veger, fastdekke og gjennomføring av tidligere vedtak. Det virket som om de i liten grad torde å gå skikkelig inn i en diskusjon om de enkelte rassikringsprosjektene.

Det var tydelig at næringslivets transportbehov står sterkt som argument, men det ble sagt i debatten at pendelen ikke måtte svinge helt over, og at man måtte ta hensyn til andre næringer enn fiskerinæringen også. Hvor ofte de enkelte vegstrekningene faktisk er stengt, ble det ikke spurt etter, og det ble aldri nevnt i debatten.

Konklusjonen etter møtet må bli at det avgjørende "slaget" står i Fylkestingsmøtet tirsdag 10. juni. Det er bare for oss å gjøre en god jobb med å bringe ut våre beste argumenter til fylkestingsrepresentantene. Det er liten tvil om at de er gode!

Vedtaket fra Samferdselsutvalget kan du laste ned fra innledningssiden om rassikring.

(11.05.2003)


Fra møtet i Samferdselutvalget i Tromsø 5. mai