Tema?

Denne siden vil bli brukt som et utgangspunkt for å fokusere på aktuelle tema. Det kan være skredsikring, næringsliv på Ytre Grytøy, kommunikasjoner, kommunale planer (kommuneplan, kystsoneplan), og andre ting.

Forslag (og manus) mottas med takk.

Send e-post
eller ring 770 60 221.Sp¿rreunders¿kelse til utflyttede Yttergrytinger.

Ytre Gryt¿y Vel nedsatte pŒ Œrsm¿tet i 2005 en arbeidsgruppe som skulle jobbe for Œ fŒ til ¿kt tilflytting til Ytre Gryt¿y nŒ som det ser ut til at Lian kan bli sikra.

Gruppa har i h¿st gjennomf¿rt en sp¿rreunders¿kelse til alle Yttergrytinger som har gŒtt ut fra Alvestad skole etter 1968 men som pr. i dag ikke bor pŒ Ytre Gryt¿y. Til sammen ble det sendt ut 88 sp¿rreskjema. Hele 45 skjema kom utfyllt tilbake. Det gir en svarprosent pŒ 51, hvilket mŒ regnes Œ v¾re meget bra, med tanke pŒ at det ikke ble purret, eller lovet premiering av noe slag.

FormŒlet med unders¿kelsen har v¾rt Œ fŒ tilbakespill pŒ hvilke faktorer som folk synes er viktigst i forhold til det Œ leve og bo pŒ Ytre Gryt¿y.

Resultatene kan man bruke nŒr Ytre Gryt¿y skal markedsf¿res for Œ fŒ ¿kt tilflytting. Resultatene kan ogsŒ brukes til Œ fokusere pŒ saker det mŒ jobbes ekstra med Œ forbedre.

Det f¿rste sp¿rsm¿let i som ble stilt i unders¿kelsen var om de spurte faktisk vurderer Œ flytte til Ytre Gryt¿y, nŒ eller i framtiden.


Av de 43 som svarte pŒ dette sp¿rsmŒlet, svarte 19 ja og 24 nei. Arbeidsgruppa er gledelig overrasket over at sŒ mange faktisk vurderer Œ flytte tilbake til Ytre Gryt¿y, selv om det ikke skulle v¾re aktuelt for alle i aller n¾rmeste framtid.

Vi unders¿kte om det var forskjeller pŒ hvordan de ¿vrige sp¿rsmŒlene ble besvart mellom de to gruppene som hadde svart ja eller nei pŒ det f¿rste sp¿rsmŒlet. Det skulle man kanskje tro, men forskjellene (gjennomsnitt) var ikke s¾rlig store.

Vi ga ogsΠanledning til fritt Πnevne andre viktige forhold enn de som var listet opp. Noen benyttet anledningen.

I tabellen nedenfor er alle sp¿rsmŒlene listet opp slik at de sp¿rsmŒlene som svarerne i gjennomsnitt syntes var viktigst, stŒr ¿verst. Gjennomsnittlig "viktighet" er vist til h¿yre. Ikke overraskende kommer forhold som gjelder kommunikasjon h¿yt opp. Oppvekstmilj¿ og butikk vurderes ogsŒ h¿yt.

Hvis du klikker pŒ hvert sp¿rsmŒl, kan du se svarfordelingen grafisk framstilt.

Rangering

Sp¿rsmŒl som ble stilt

Viktighet

1
Kommunikasjon og samferdsel - Hvor viktig er gode fergeruter?
4,9
2
JobbÊ Ð Hvor avgj¿rende er det for deg at rutetilbudet er godt tilpasset pendling til Harstad?
4,7
3
BoforholdÊ - Hvor avgj¿rende er det for deg atÉoppvekstmilj¿et er trygt?
4,5
4
Kommunikasjon og samferdsel - Hvor viktig er god vegstandard?
4,5
5
TjenestetilbudÊ Ð Hvor avgj¿rende er det for deg at det er n¾rbutikk pŒ Ytre Gryt¿y?
4,5
6
Fritid og kulturÊ Ð Hvor avgj¿rende er det for deg at det finnes gode friluftslivsmuligheter pŒ Ytre Gryt¿y?
4,4
7
TjenestetilbudÊ Ð Hvor avgj¿rende er det for deg at at tilbudet om helse- og sosialtjenester pŒ Ytre Gryt¿y er bra?
4,1
8
BoforholdÊ - Hvor avgj¿rende er det for deg at boutgiftene er rimelige?
4,0
9
Kommunikasjon og samferdsel - Hvor viktig er hyppige bussavganger til Harstad?
3,7
10
Fritid og kulturÊ Ð Hvor avgj¿rende er det for deg at det finnes smŒbŒthavn pŒ Ytre Gryt¿y?
3,6
11
Fritid og kulturÊ Ð Hvor avgj¿rende er det for deg at det finnes tilbud om organiserte fritidsaktiviteter pŒ Ytre Gryt¿y?
3,6
12
TjenestetilbudÊ Ð Hvor avgj¿rende er det for deg at det finnes hŒndverkertilbud pŒ Ytre Gryt¿y?
3,2
13
BoforholdÊ - Hvor avgj¿rende er det for deg at du kan overta og bo pŒ slektsgŒrden din?
3,2
14
TjenestetilbudÊ Ð Hvor avgj¿rende er det for deg at det er barnehage pŒ Ytre Gryt¿y (i stedet for pŒ Lundenes)?
3,2
14
JobbÊ Ð Hvor avgj¿rende er det for deg at forholdene ligger til rette for etablering av eget foretak?
3,2
15
Fritid og kulturÊ Ð Hvor avgj¿rende er det for deg at det finnes et kafŽ eller pub pŒ Ytre Gryt¿y?
3,2
16
TjenestetilbudÊ Ð Hvor avgj¿rende er det for deg at det er skole pŒ Ytre Gryt¿y (i stedet for pŒ Lundenes)?
3,0
17
JobbÊ Ð Hvor avgj¿rende er det for deg at det finnes jobbtilbud pŒ Ytre Gryt¿y?
3,0
18
BoforholdÊ - Hvor avgj¿rende er det for deg at du kan bygge bolig pŒ sj¿tomt?
2,9
19
JobbÊ Ð Hvor avgj¿rende er det for deg at at det finnes ledige arbeidslokaler pŒ Ytre Gryt¿y?
2,6
20
BoforholdÊ - Hvor avgj¿rende er det for deg at det er tidlig vŒr og lite sn¿?
2,6
21
BoforholdÊ - Hvor avgj¿rende er det for deg at du kan bygge i opparbeidet boligfelt?
2,4